Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NALEZLJIVE BOLEZNI

Na področju nalezljivih bolezni zdravstveni inšpektorji izvajajo nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem splošnih in posebnih ukrepov, določenih v Zakonu o nalezljivih boleznih, ter nad pripravo in izvajanjem programov preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

 

Zakon o nalezljivih boleznih določa nalezljive bolezni, ki ogrožajo prebivalce Slovenije, obravnava varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, vključno z vnosom nalezljivih bolezni iz tujine in bolnišničnimi okužbami, ki nastanejo v vzročni povezavi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti, ter predpisuje ukrepe za njihovo preprečevanje in obvladovanje.

 

Zakon o nalezljivih boleznih je uvedel načelo upravičenosti do varstva pred nalezljivimi boleznimi, načelo obveščenosti in načelo obveznosti sodelovanja. V skladu z načelom upravičenosti do varstva ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi.

 

Načelo obveščenosti določa, da mora biti prebivalstvo obveščeno glede tveganj za nastanek in razširjenje nalezljivih bolezni, vključno s programi svetovanja in izobraževanja o možnostih osebne zaščite, preprečevanja širjenja in zdravljenja.

 

Obveznost sodelovanja zavezuje vse osebe, da v skladu z zakonom omogočijo opravljanje pregledov kot tudi odvzem potrebnega materiala in izvajanje drugih ukrepov za varstvo pred nalezljivimi boleznimi. Odgovorne osebe morajo poskrbeti za zaznavanje in sporočanje o pojavu nalezljive bolezni, ki bi predstavljala tveganje za ostalo prebivalstvo.

 

Zakon določa splošne in posebne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

Splošne ukrepe izvajajo fizične in pravne osebe ter nosilci javne skrbi za zdravje. Cilj izvajanja splošnih ukrepov je zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode ter ustrezne kakovosti zraka v zaprtih prostorih, sanitarno tehnično in sanitarno higiensko vzdrževanje javnih objektov, sredstev javnega prometa in javnih površin, vključno s preventivno dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo, in ravnanje z odpadki na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in ne povzroča čezmerne obremenitve okolja.

 

Posebne ukrepe izvajajo fizične in pravne osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, pri nalezljivih boleznih, ki se prenašajo med živalmi (vretenčarji) in človekom – zoonozah, pa tudi fizične in pravne osebe, ki opravljajo veterinarsko dejavnost. Cilj posebnih ukrepov je dosledno prijavljanje in obravnava nalezljivih bolezni in izbruhov, obravnava odklanjanja oziroma onemogočanja obveznega cepljenja, izvajanje obveznega zdravljenja ter izolacije, prevoz, pokop, izkop in prekop posmrtnih ostankov ter izdaja posmrtnih potnih listov.

 

Zakon določa tudi ukrep za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, tj. izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, ki ga mora izvajati vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Program mora obsegati epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb, doktrino izvajanja vseh diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkov, doktrino sterilizacije, dezinfekcije, čiščenja in rokovanja z odpadki, doktrino ravnanja z bolniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci z okužbami, program zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na delovnih mestih ter program usposabljanja zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih. Za pripravo in izvajanje programa morajo biti zagotovljeni tudi strokovni, tehnični in organizacijski pogoji, ki jih določa Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Pravilnik določa, da mora imeti bolnišnica komisijo, zdravnika in sestro za obvladovanje bolnišničnih okužb. Določa tudi tehnične pogoje za izvajanje programa, med katere sodi tudi zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode. Pravilnik natančno opredeljuje pisna navodila v okviru posameznih doktrin, ki jih mora izvajalec zdravstvene dejavnosti pripraviti. V letu 2011 je bil pravilnik dopolnjen z določbami, ki v bolnišnice uvajajo program smotrne rabe in spremljanje porabe protimikrobnih zdravil.

 

V okviru varstva pred nalezljivimi boleznimi zakon posebej obravnava tudi varstvo prebivalstva pred vnosom nalezljivih bolezni iz tujine, ki poleg splošnih in posebnih ukrepov obsega tudi ukrepe, določene z mednarodnimi zdravstvenimi in sanitarnimi konvencijami oziroma pogodbami, ki jih je sklenila oziroma ratificirala Slovenija.

 

Vprašanja obvladovanja nalezljivih bolezni na mednarodni ravni že od zgodnjih petdesetih let prejšnjega stoletja obravnava Mednarodni zdravstveni pravilnik (IHR - International Health Regulation). Namen pravilnika je preprečiti, zaščititi, nadzorovati mednarodno širjenje bolezni in zagotavljati javno zdravje na načine, ki so sorazmerni s tveganji za javno zdravje, in se izogibati nepotrebnemu poseganju v mednarodni promet. V preteklosti je ta pravilnik urejal vprašanja s področja omejenega nabora nalezljivih bolezni, novi pravilnik, ki se je uveljavil sredi leta 2007, pa uvaja dosti širši koncept izrednih javno zdravstvenih razmer mednarodnega obsega ne glede na njihov izvor (biološki, kemični, radiološki, jedrski ali okoljski). Pravilnik je pomemben mednarodni mehanizem za preprečevanje širjenja bolezni, zaščito pred njimi in nadzor. Med drugim predpisuje izdajo zdravstvenih spričeval za ladje. Spričevalo za ladje je inštrument, ki državam pomaga pri zmanjševanju tveganja mednarodnega širjenja bolezni z mednarodnim ladijskim prometom. Pri tem delu nadzora inšpektorji izdajajo spričevala o zdravstvenem nadzoru ladij oziroma spričevala o oprostitvi ladij iz zdravstvenega nadzora.

 

Povezava do spletne strani Ministrstva za zdravje Obvladovanje nalezljivih bolezni.