Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE

  

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv organa

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

Vožarski pot 12

1000 Ljubljana

Telefon:   01 280 38 02

Telefaks: 01 280 38 08

Elektronski naslov:  gp.zirs(at)gov.si

 

Odgovorna uradna oseba za katalog

Darko Mehikić, dr.med., glavni zdravstveni inšpektor

 

Datum zadnje spremembe kataloga

17.6.2019

 

Katalog je dostopen na svetovnem spletu: http://www.zi.gov.si/

 

Druge oblike kataloga
• tiskana oblika
• elektronska oblika tiskane oblike (PDF format)

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZDRAVSTVENEM INŠPEKTORATU RS IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

a) Organigram in podatki o organizaciji

 

 Seznam notranjih organizacijskih enot

 

Zdravstveni inšpektorat RS ima 9 notranjih organizacijskih enot (organigram). Na sedežu na Vožarskem potu 12 v Ljubljani se nahajajo:
• Sektor za strategijo in planiranje ter
• Služba za kakovost in podporo inšpekcijskemu delu.

 

Območne enote inšpektorata so:
Območna enota Celje in Dravograd, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje, tel.: 03 42 58 040, elektronski naslov:gp-oece.zirs@gov.si, vodja: Ivanka Turnšek;
Območna enota Koper, Trg Brolo 12, 6000 Koper, tel.: 05 66 93 960, elektronski naslov: gp-oekp.zirs(at)gov.si, vodja: Alenka Draksler Pum;
Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel.: 04 23 19 140, elektronski naslov: gp-oekr.zirs(at)gov.si, vodja: Gaber Šuštaršič;
Območna enota Ljubljana, Vilharjeva 31, 1000 Ljubljana, tel.: 01 42 04 533, elektronski naslov: gp-oelj.zirs(at)gov.si, vodja: Žiga Potočnik;
Območna enota Maribor in Murska Sobota, Partizanska cesta 47, 2000 Maribor, tel.: 05 93 10 349, elektronski naslov: gp-oemb.zirs(at)gov.si, vodja: Milena Lubej;
Območna enota Nova Gorica, Tolminskih puntarjev št. 4/II, 5000 Nova Gorica, tel.: 05 33 11 850, elektronski naslov: gp-oeng.zirs(at)gov.si, vodja: Alen Hladnik;
Območna enota Novo mesto, Defranceschijeva 1a, 8000 Novo mesto, tel.: 07 39 42 180, elektronski naslov: gp-oenm.zirs(at)gov.si, vodja: mag. Romana Tomše.

 

b) Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja


Sedež inšpektorata: Katja Privšek, inšpektorica I, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, tel.: 01 280 38 02, elektronska pošta: gp.zirs(at)gov.si;
Območna enota Celje in Dravograd: Ivanka Turnšek, vodja enote, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje, tel.: 03 42 58 040, elektronski naslov: gp-oece.zirs(at)gov.si;
Območna enota Koper: Alenka Draksler Pum, vodja enote, Trg Brolo 12, 6000 Koper, tel.: 05 66 93 960, elektronski naslov: gp-oekp.zirs(at)gov.si;  
Območna enota Kranj: Gaber Šuštaršič, vodja enote, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel.: 04 23 19 140, elektronski naslov: gp-oekr.zirs(at)gov.si;
Območna enota Ljubljana: Žiga Potočnik, vodja enote, Vilharjeva 31, 1000 Ljubljana, tel.: 01 42 04 533, elektronski naslov: gp-oelj.zirs(at)gov.si;
Območna enota Maribor in Murska Sobota: Milena Lubej, vodja enote, Partizanska cesta 47, 2000 Maribor, tel.: 05 93 10 349, elektronski naslov: gp-oemb.zirs(at)gov.si;
Območna enota Nova Gorica: Alen Hladnik, vodja enote, Tolminskih puntarjev št. 4/II, 5000 Nova Gorica, tel.: 05 33 11 850, elektronski naslov: gp-oeng.zirs(at)gov.si;
Območna enota Novo mesto: mag. Romana Tomše, vodja enote, Defranceschijeva 1a, 8000 Novo mesto, tel.: 07 39 42 180, elektronski naslov: gp-oenm.zirs(at)gov.si.

 

 

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja Zdravstvenega inšpektorata RS

 

Seznam vseh zakonov in podzakonskih aktov, katerih spoštovanje nadzira Zdravstveni inšpektorat RS, se nahaja na spletni strani http://www.zi.gov.si/ pod zavihkom »Zakonodaja in dokumenti«.

 

 

č) Seznam predlogov predpisov

 

Zdravstveni inšpektorat RS kot inšpekcijski organ ni predlagatelj predpisov. Predlogi predpisov, ki določajo pristojnost nadzora Zdravstvenega inšpektorata RS, so dostopni na spletni strani Ministrstva za zdravje http://www.mz.gov.si/.

 

 

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Opisi delovnih področij Zdravstvenega inšpektorata RS se nahajajo na spletni strani http://www.zi.gov.si/ pod zavihkom »Delovna področja«.

 

Informacije, napotki in navodila po določenih delovnih področjih se nahajajo na spletni strani http://www.zi.gov.si/ pod zavihkom »Storitve« v poglavju »Gospodarski subjekti«.

 

Sprejeti strateški in programski dokumenti Zdravstvenega inšpektorata RS se nahajajo na spletni strani http://www.zi.gov.si/ pod zavihkom »Zakonodaja in dokumenti« v poglavju »Poročila o delu«.

 

 

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih Zdravstveni inšpektorat RS vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 

Zdravstveni inšpektorat RS:
• odloča na prvi stopnji v inšpekcijskih postopkih na delovnih področjih organa,
• vodi prekrškovne postopke na delovnih področjih organa,
• odloča o dostopu do informacij javnega organa.

 

 

f) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških:

 
1.  Naziv institucije: Zdravstveni inšpektorat RS
2.  Naziv evidence: Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških
3.  Področje: zdravje
4.  Opis vsebine: Gre za evidenco prekrškovnih odločb (z izrekom globe ali opomina) in plačilnih nalogov, ki 

     so postali  pravnomočni v zadnjih 2 letih
5.  Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1) (SOP: 2003-01-0238)
6.  Ključne besede (Eurovoc SLO): država, prekršek
7.  Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8.  Dostopnost podatkov: Podatki niso javno dostopni
9.  Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Upoštevanje izjem od prostega dostopa do

     informacij javnega značaja
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cenik za ponovno uporabo je določen v Uredbi o

      posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: /
13. Datum nastanka: 1.1.2005
14. Pogostnost osveževanja podatkov: dnevno
15. Oblika zapisa: excel, pdf
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali

      navedbo, da ni take povezave: Ni povezave
18. Odgovorna oseba: Zdravstveni inšpektorat RS, Darko Mehikić, dr.med., glavni zdravstveni inšpektor

 

 

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Zdravstveni inšpektorat RS pri svojem delu za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje uporablja sledeče informatizirane zbirke podatkov:

dokumentarni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju,

• vpisnik za zadeve, v katerih se izda plačilni nalog (Pn vpisnik),

• vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku (Odl vpisnik),

• vpisnik za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog (Obp vpisnik),

• seznam odvzetih predmetov,

• evidenca zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za

   kršitev postopka.

 

 

Dokumentarni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju - SPIS:

 
1.  Naziv institucije: Zdravstveni inšpektorat RS
2.  Naziv zbirke podatkov: SPIS
3.  Področje: zdravje
4.  Opis vsebine: SPIS je dokumentarni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju, ki podpira vse delo z dokumenti,

     predpisano z zakonodajo. Je celovit sistem za elektronsko upravljanje vseh dokumentov in omogoča popolno

     elektronsko poslovanje, evidentiranje, shranjevanje, upodabljanje, sprejem, podpisovanje, preverjanje, faksiranje

     in posredovanje dokumentov 
5.  Pravna podlaga: Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (SOP: 1999-01-3777)
6.  Ključne besede (Eurovoc SLO): država, upravni postopek
7.  Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8.  Dostopnost podatkov: Podatki niso javno dostopni
9.  Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Upoštevanje izjem od prostega dostopa do

     informacij javnega značaja
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cenik za ponovno uporabo določa Uredba o

      posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: /
13. Datum nastanka: 1.1.2007
14. Pogostnost osveževanja podatkov: dnevno
15. Oblika zapisa: excel, pdf
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali

      navedbo, da ni take povezave: Ni povezave
18. Odgovorna oseba: Zdravstveni inšpektorat RS, Darko Mehikić, dr.med., glavni zdravstveni inšpektor

 

 

Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog:

 
1.  Naziv institucije: Zdravstveni inšpektorat RS
2.  Naziv zbirke podatkov: PN vpisnik
3.  Področje: zdravje
4.  Opis vsebine: Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda plačilni nalog, ki so skladni z

     določili 5. člena Pravilnika  o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS,

     št. 33/11, s spremembami)
5.  Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1) (SOP: 2003-01-0238)
6.  Ključne besede (Eurovoc SLO): država, prekršek
7.  Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8.  Dostopnost podatkov: Podatki niso javno dostopni
9.  Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Upoštevanje izjem od prostega dostopa do

     informacij javnega značaja
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cenik za ponovno uporabo se zaračuna v skladu

      z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: /
13. Datum nastanka: 1. 1. 2005
14. Pogostnost osveževanja podatkov: dnevno
15. Oblika zapisa: excel, pdf
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali

      navedbo, da ni take povezave: Ni povezave
18. Odgovorna oseba: Zdravstveni inšpektorat RS, Darko Mehikić, dr.med., glavni zdravstveni inšpektor

 

 

Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku:

 
1.  Naziv institucije: Zdravstveni inšpektorat RS
2.  Naziv zbirke podatkov: ODL vpisnik
3.  Področje: zdravje
4.  Opis vsebine: Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom

     globe, ki so skladni z določili 6. člena Pravilnika  o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih

     organih (Uradni list RS, št. 33/11, s spremembami)
5.  Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1) (SOP: 2003-01-023)
6.  Ključne besede (Eurovoc SLO): država, prekršek
7.  Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8.  Dostopnost podatkov: Podatki niso javno dostopni
9.  Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Upoštevanje izjem od prostega dostopa do

     informacij javnega značaja
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cenik za ponovno uporabo je določen v Uredbi o

      posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: /
13. Datum nastanka: 1. 1. 2005
14. Pogostnost osveževanja podatkov: dnevno
15. Oblika zapisa: excel, pdf
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali

      navedbo, da ni take povezave: Ni povezave
18. Odgovorna oseba: Zdravstveni inšpektorat RS, Darko Mehikić, dr.med., glavni zdravstveni inšpektor

 

 

Vpisnik za zadeve o prekrških, v katerih se vloži obdolžilni predlog:

 
1.  Naziv institucije: Zdravstveni inšpektorat RS;
2.  Naziv zbirke podatkov: OBP vpisnik
3.  Področje: zdravje
4.  Opis vsebine: Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom

     opomina, ki so skladni z določili 7. člena Pravilnika  o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri

     prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11, s spremembami)
5.  Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1) (SOP: 2003-01-0238)
6.  Ključne besede (Eurovoc SLO): država, prekršek
7.  Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8.  Dostopnost podatkov: Podatki niso javno dostopni
9.  Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Upoštevanje izjem od prostega dostopa do

     informacij javnega značaja
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cenik za ponovno uporabo je določen v Uredbi o

      posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: /
13. Datum nastanka: 1. 1. 2005
14. Pogostnost osveževanja podatkov: dnevno
15. Oblika zapisa: excel, pdf
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali

      navedbo, da ni take povezave: Ni povezave
18. Odgovorna oseba: Zdravstveni inšpektorat RS, Darko Mehikić, dr.med., glavni zdravstveni inšpektor

 

 

Seznam odvzetih predmetov:

 
1.  Naziv institucije: Zdravstveni inšpektorat RS
2.  Naziv zbirke podatkov: SOP pomožna knjiga
3.  Področje: zdravje
4.  Opis vsebine: Pomožna knjiga vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se je opravil odvzem predmetov,

     ki so skladni z določili 8. člena Pravilnika  o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih

     (Uradni list RS, št. 33/2011, s spremembami);
5.  Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1) (SOP: 2003-01-0238)
6.  Ključne besede (Eurovoc SLO): država, prekršek
7.  Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8.  Dostopnost podatkov: Podatki niso javno dostopni
9.  Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Upoštevanje izjem od prostega dostopa do

      informacij javnega značaja
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cenik za ponovno uporabo je določen v Uredbi o

      posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: /
13. Datum nastanka: 1. 1. 2005
14. Pogostnost osveževanja podatkov: dnevno
15. Oblika zapisa: excel, pdf
16. Jezik zapisa:
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali

      navedbo, da ni take povezave: Ni povezave
18. Odgovorna oseba: Zdravstveni inšpektorat RS, Darko Mehikić, dr.med., glavni zdravstveni inšpektor

 

 

Evidenca zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka:

 
1.  Naziv institucije: Zdravstveni inšpektorat RS;
2.  Naziv zbirke podatkov: Evidenca zapadlih, neplačanih terjatev;
3.  Področje: zdravje
4.  Opis vsebine: Evidenca vsebuje podatke o zapadlih, neplačanih terjatvah (globe, sodne takse, stroški postopka,

     odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka) iz prekrškovnih zadev, ki so skladni z določili 9. člena

     Pravilnika  o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11, s

     spremembami)
5.  Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1) (SOP: 2003-01-0238)
6.  Ključne besede (Eurovoc SLO): država, prekršek
7.  Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8.  Dostopnost podatkov: Podatki niso javno dostopni
9.  Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Upoštevanje izjem od prostega dostopa do

     informacij javnega značaja
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cenik za ponovno uporabo je določen v Uredbi o

      posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: /
13. Datum nastanka: 1. 1. 2005
14. Pogostnost osveževanja podatkov: dnevno
15. Oblika zapisa: excel, pdf
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali

      navedbo, da ni take povezave: Ni povezave
18. Odgovorna oseba: Zdravstveni inšpektorat RS, Darko Mehikić, dr.med., glavni zdravstveni inšpektor

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ZDRAVSTVENEM INŠPEKTORATU RS

 

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora upoštevati postopek, ki ga predvideva ZDIJZ. Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno, vendar mu ZDIJZ zagotavlja pravico do pravnega varstva le, če zahtevo vloži pisno. Za pisno zahtevo se smatra tudi zahteva, ki se vloži v elektronski obliki v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in podpis.

Prosilec ima pravico informacijo javnega značaja dobiti na vpogled, zahtevati njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa se zaračuna v skladu s stroškovnikom. Zaračunajo se le materialni stroški, ki presegajo 20 EUR.

 

Pisna zahteva za dostop do informacij javnega značaja mora vsebovati:
• navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku

   ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
• opredelitev informacije, s katero se želi prosilec seznaniti,
• določitev, na kakšen način se želi z informacijo seznaniti (vpogled, fotokopijo, prepis ali elektronski zapis).

 

Pisna zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora vsebovati:
• opredelitev informacije, ki jo želi prosilec ponovno uporabiti;
• določitev, na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma

   tudi oblika in nosilec zapisa),
• za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti.

 

Osebni oziroma fizični dostop do informacij javnega značaja je možen pri uradni osebi, zadolženi za dostop do informacij javnega značaja oziroma pri osebi, pooblaščeni s strani uradne osebe za dostop do informacij javnega značaja, v poslovnem času organa.

 

Prosilcu se dostop do zahtevane informacije lahko zavrne, če se zahteva nanaša na izjeme, določene v 6. členu ZDIJZ, npr. če gre za tajen podatek, poslovno skrivnost, osebni podatek in druge v skladu z navedenim členom. 

 

Če organ zahtevi za dostop ugodi, o tem napravi uradni zaznamek. Če zahtevo za dostop delno ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, zoper katero ima prosilec pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

 

 

4. STROŠKOVNIK

 

Stroškovnik vpogleda in posredovanja informacij javnega značaja določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje informacij se lahko prosilcu zaračunamo materialne stroške le tedaj, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

 

Če je izpolnjen pogoj glede zgoraj navedenega zneska, se prosilcu zaračuna materialne stroške za posredovanje naslednjih informacij:
• prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava

   kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
• pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi

   informacijo prejeti v fizični obliki,
• pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi

   informacijo prejeti v elektronski obliki,
• izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente,
• poštnino za pošiljanje po pošti.

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (brez DDV):
• ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
• ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
• ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
• ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
• ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
• ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
• elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
• elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
• elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
• pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
• pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
• poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

Ob posredovanju zahtevanih informacij se prosilcu izda sklep o stroških, zoper katerega je dovoljena pritožba, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec.

Organ lahko od prosilca zahteva vnaprejšnje plačilo pologa, če materialni stroški presegajo 80 EUR (z vključenim DDV).

 

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Glede na naravo dela Zdravstvenega inšpektorata RS (vodenje inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov), se zahteve za dostop do informacij javnega značaja v pretežni meri nanašajo na posredovanje zapisnikov o inšpekcijskem pregledu, na izdane upravne odločbe ali na odločbe o prekršku. Pri vsaki kršitvi gre za konkretno dejansko stanje in konkretne okoliščine primera, ki niso nikoli enaki ostalim, pa čeprav istovrstnim kršitvam. Glede na navedeno so najpogosteje zahtevane informacije:
• zapisnik o inšpekcijskem pregledu,
• upravna odločba,
• odločba o prekršku.