Skoči na vsebino

POSLANSTVO, VIZIJA IN POLITIKA SISTEMA VODENJA

 

POSLANSTVO ZIRS


ZIRS z dejavnostjo inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov, ki urejajo področja iz delokroga ZIRS, prispeva k varovanju zdravja kot javnega interesa.


VIZIJA ZIRS


Z jasno opredelitvijo, skrbnim vzdrževanjem in nenehnim izboljševanjem vseh poslovnih procesov ZIRS, postati institucija, ki sodi po uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela v vrh sorodnih evropskih institucij.


POLITIKA SISTEMA VODENJA ZIRS


Politika sistema vodenja je usmerjena v transparentno obvladovanje procesov v ZIRS in v njihovo nenehno izboljševanje. Transparentnost obvladovanja procesov ZIRS se kaže v jasno opredeljenih odgovornostih vseh zaposlenih ZIRS, jasno opredeljenih pričakovanjih glede ciljev procesov, ciljev ZIRS, notranjih organizacijskih enot in zaposlenih v ZIRS ter jasno opredeljenih poteh za doseganje teh ciljev.

 

Z namenom zagotavljanja vseh pogojev za učinkovito in mednarodno primerljivo izvajanje inšpekcijskega nadzora in poslovanje ZIRS, je sistem vodenja ZIRS razvit in vzdrževan v skladu z zahtevami SIST ISO 9001. Zakonodaja Republike Slovenije in Evropske unije, ki ureja strokovna področja delovanja ZIRS in ostala poslovna področja ZIRS, predstavlja temelje za definiranje procesov v ZIRS.

 

Vsi zaposleni ZIRS odgovarjamo za učinkovitost, uspešnost in kakovost svojega dela. Obveznost vsakega zaposlenega v ZIRS je opravljanje nalog skladno z veljavno zakonodajo in veljavnimi dokumenti sistema vodenja ZIRS. Zakonitost, samostojnost, politična nevtralnost, nepristranskost, odgovornost, odprtost in etičnost ter delovanje v skladu s pričakovanji odjemalcev, s ciljem povečevanja njihovega zadovoljstva, predstavljajo temeljne vrednote, ki jih zaposleni ZIRS spoštujemo pri izvajanju vseh ključnih procesov v ZIRS.

 

Z namenom nenehnega izboljševanja sistema vodenja in izboljševanja ključnih procesov ZIRS vsak zaposleni vnaša v svoje delo vsa razpoložljiva nova spoznanja, nova znanja, nove tehnologije in nove organizacijske prijeme.


Dunja Sever, dr.med.
glavna zdravstvena inšpektorica RS