Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZGODOVINA

1994

V letu 1994 se je v RS začel proces reorganiziranja državne uprave, v okviru katerega je s 1.1. 1995 nastal Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in sicer z združitvijo dotedanjih organov sanitarne inšpekcije - Republiškega sanitarnega inšpektorata (RSI) ter občinskih in medobčinskih sanitarnih inšpektoratov. Zdravstveni inšpektorat RS je organ v sestavi Ministrstva za zdravje. Vsebino in obseg njegovega dela določata Zakon o državni upravi in Zakon o zdravstveni inšpekciji.

 

1976

Kot upravni organ je bil zvezni sanitarni inšpektorat ukinjen 18. maja 1976 z Zakonom zveznih upravnih organih, zveznih svetih in zveznih organizacijah, njegove naloge in pristojnosti pa je prevzel Zvezni svet za zdravstvo in socialno politiko. Služba sanitarne inšpekcije je imela položaj organa državne uprave u sestavi, s širokimi pooblastili pri ukrepanju. Obvezno je bila ustanovljena pri vseh družbenopolitičnih skupnostih od občine do federacije. Vzporedno z razvojem službe sanitarne inšpekcije se je razvijala tudi sanitarna zakonodaja. Pooblastila sanitarnih inšpektorjev so z novimi zakoni dobivala trdnejšo pravno podlago za zakonito ukrepanje.

 

1971

Ustavni amandmaji iz leta 1971 so v delovanje službe sanitarne inšpekcije vnesli spremembe glede pristojnosti. Pristojnosti glede urejanja organizacije in-obsega nalog sanitarne inšpekcije so prešle na republike in pokrajine. Republike in pokrajine so sprejele svoje republiške in pokrajinske zakone o sanitarni inšpekciji in na novo uredile, položaj, pristojnosti in naloge sanitarne inšpekcije. Dolžnost organiziranja in financiranja organov sanitarne inšpekcije je prav tako prešla na občine oz republike.

 

1962

Od 20. julija 1962 je zvezni sanitarni inšpektorat začel delovati kot upravni organ v okviru Sekretariata ZIS za zdravje in socialno politiko (kasneje Zveznega sekretariata za zdravstvo in socialno politiko). Sanitarna inšpekcija je bila kot strokovna služba organizirana v okviru upravnih organov tudi v republikah, pokrajinah in okrajih, medtem ko pri občinah ni bila obvezno ustanovljena.

 

1956

Po reorganizaciji zvezne uprave se je zvezna sanitarna inšpekcija od 5. aprila 1956 organizirala kot zvezni sanitarni inšpektorat, ki je deloval na podlagi pristojnosti in pooblastil iz Zakona o sanitarni inšpekciji (Ur. list SFRJ. st. 23/56).

 

1948

Po vojni je maja 1948 na podlagi Zakona o sanitarni inšpekciji (Ur. list SFRJ, št. 37/48) pričela delovati zvezna sanitarna inšpekcija. Kot samostojni zvezni organ je pričela delo 14.12.1955 z Uredbo zveznega izvršnega sveta o zvezni sanitarni inšpekciji (Ur. list SFRJ št. 55/55).

 

STARA JUGOSLAVIJA

V stari Jugoslaviji ni bilo organizirane posebne sanitarne službe, nadzor nad higienskimi razmerami so opravljale določene zdravstvene organizacije oz. za higiensko varstvo zadolženi posamezni zdravstveni delavci. Sanitarno nadzorstvo nad pitno vodo in komunalno higieno je opravljal takoimenovani »mestni fizik«.