Skoči na vsebino

NAPOTILO ZA IZVAJALCE OTROŠKEGA VARSTVA

Napotilo je namenjeno nosilcem dejavnosti otroškega varstva kot pomoč pri izdelavi načrta rednega vzdrževanja in čiščenja  prostorov, opreme in pripadajočih zunanjih površin v skladu s členom 53. a  Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS št., 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13). 

 

OD KDAJ VELJA, DA MORA NOSILEC DEJAVNOSTI PRIPRAVITI NAČRT REDNEGA VZDRŽEVANJA IN ČIŠČENJA?

 

Z 19.4.2008 je stopil v veljavo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS št. 33/2008) s katerim se je dodal nov člen 53. a (vzdrževanje in čiščenje prostorov, pripadajočih zunanjih površin in opreme).

 

KDO IZVAJA URADNI NADZOR NAD NAČRTOM REDNEGA VZDRŽEVANJA IN ČIŠČENJA?

 

Nadzor nad izvajanjem določb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št., 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13) je opredeljen v spremenjenem 66. členu pravilnika, v katerem  je pristojnost razmejena  med Inšpektoratom za šolstvo in šport ter Zdravstvenim inšpektoratom RS.

 

Nadzor nad 53. a členom izvaja Zdravstveni inšpektorat RS, kar pomeni, da bodo zdravstveni inšpektorji ob izvajanju nadzora zahtevali v vpogled Načrt rednega vzdrževanja in čiščenja prostorov, pripadajočih površin in opreme ter evidence.

V primeru, da nosilec dejavnosti ne bo imel izdelanega načrta, mu bo zdravstveni inšpektor ukrep odredil z opozorilom ali z odločbo v upravnem postopku.

 

Primer načrta

 

Za pripravo načrta vzdrževanja in čiščenja si nosilec dejavnosti lahko pomaga tudi z drugimi dokumenti, ki jih najde na spletu. Po večini se nanašajo na čiščenje v živilskih obratih, vendar jih je možno smiselno uporabiti in prilagoditi za pripravo načrta rednega vzdrževanja in čiščenja prostorov in zunanjih površin vrtca.