Skoči na vsebino

NAPOTKI NOSILCEM ŽIVILSKE DEJAVNOSTI ZA IZVAJANJE UMIKA/ODPOKLICA TER OBVEŠČANJE ZIRS

OBVEŠČANJE ZIRS

 

Nosilci živilske dejavnosti morajo  ZIRS  obveščati o umiku in odpoklicu živil, ki je v pristojnosti ZIRS.* Obvestilo se opravi z Obrazcem za obveščanje ZIRS.

 

*Obveščanje določata  19. člen Uredbe 178/2002/ES in 8. člen Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili.

 

 ZIRS se obvešča po telefonu, telefaksu ali na elektronski  naslov rasff.zirs(at)gov.si.

 

OBVEŠČANJE POTROŠNIKOV

 

Potrošnike se o odpoklicu živil obvešča na način opredeljen v Prilogi 1 Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Ur. l. RS, št. 72/2010).

 

ZAKONODAJA

 

Obveznosti nosilcev živilske dejavnosti v zvezi z umikom in odpoklicem  živil so določene v:

 

Uredbi (ES) 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28,januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane. 

 

Izvajanje Uredbe 178/2002/ES glede inšpekcijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata RS  ureja Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Ur. l. RS, št. 72/2010).

 

Kot dodatni vir podatkov lahko nosilci dejavnosti uporabijo tudi Napotke za izvajanje členov 11, 12, 16, 17, 18, 19 in 20 Uredbe 178/2002/ES.