Skoči na vsebino

PRIORITETNI INŠPEKCIJSKI NADZORI V LETU 2015 IN KRITERIJI ZA NJIHOVO DOLOČITEV OB UPOŠTEVANJU OCENE TVEGANJA NA POSAMEZNEM PODROČJU

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljevanju ZIRS) bo v letu 2015 s ciljem varovanja zdravja ljudi kot javnega interesa izvajal redne, izredne in kontrolne inšpekcijske preglede ter vzorčenje.

 

Področja, ki bodo predmet rednih inšpekcijskih nadzorov so:

 

 • živila in materiali, ki prihajajo z njimi v stik,
 • pitna voda, objekti in naprave za javno oskrbo s pitno vodo, kopalne vode in kopališča,
 • igrače,
 • omejevanje uporabe tobačnih izdelkov in porabe alkohola,
 • splošna varnost proizvodov,
 • nalezljive bolezni,
 • sanitarno zdravstveni pogoji pri različnih zavezancih,
 • zdravniška služba,
 • duševno zdravje,
 • zdravilstvo.

Program rednih inšpekcijskih pregledov ter programi vzorčenj in laboratorijskih preskusov vzorcev na zgoraj navedenih področjih je bil pripravljen na podlagi ocen tveganja, izdelanih za vsako področje, ob upoštevanju zahtev pravnega reda, strokovnih usmeritev in problematike, ugotovljene pri predhodnih inšpekcijskih obravnavah.

 

Preverjanje skladnosti na navedenih področjih obsega preverjanje izpolnjenosti zahtev velikega števila različnih predpisov in številnih določb, ki urejajo ta področja. Zato se bodo nšpekcijski pregledi izvajali s pomočjo kontrolnih postopkov. Kontrolni postopek določa nabor členov oziroma posameznih določb zakona, izbranih na osnovi predhodno navedenih ocen tveganja, ki jih mora inšpektor pri nadzoru preveriti.

 

Podlaga za določitev zavezancev, pri katerih bodo opravljeni redni pregledi, je ocena tveganja, pri kateri je bila upoštevana vrsta in obseg aktivnosti dejavnosti oziroma objektov, ki so bili predmet pregledov, ciljne populacije njihovih potrošnikov oziroma uporabnikov, stopnja implementacije njihovega notranjega nadzora ter ugotovitve preteklih nadzorov kot tudi tekoča področna problematika. Navedeni elementi ocen tveganja so zajeti v sistem kategorizacije objektov oziroma zavezancev.

 

Področja, ki bodo predmet izrednih inšpekcijskih nadzorov:

 • izredne inšpekcijske nadzore bo ZIRS izvajal na podlagi prejetih prijav, odstopov drugih služb in v primerih drugih utemeljenih sumov na kršenje predpisov, ki so pod nadzorom ZIRS.

 

Področja, ki bodo predmet kontrolnih inšpekcijskih nadzorov:

 

 • kontrolne inšpekcijske nadzore bo ZIRS opravljal zaradi preverjanja odprave predhodno ugotovljenih neskladnosti.

 

Prioritetni inšpekcijski nadzori bodo torej opravljeni:

 • pri tistih zavezancih oziroma objektih, pri katerih je obravnava upravičena upoštevaje oceno tveganja, izraženo s kategorizacijo objektov in po tistih vsebinah, katerih obravnava je upravičena na podlagi področne ocene tveganja, izražene z dokumenti kontrolnih postopkov.