Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARNOST IGRAČ

Temeljne zahteve glede varnosti igrač v državah Evropske unije določa nova Direktiva o varnosti igrač 2009/48/ES, ki je bila v letu 2011 prenesena v slovenski pravni red z Uredbo o varnosti igrač. Seznam predpisov, ki urejajo področje varstva igrač je objavljen na podstrani Veljavni predpisi.

 
Nova zakonodaja je nadomestila Direktivo o varnosti igrač 1988/378/EGS, ki je bila v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o varnosti igrač na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.

 

V skladu s prehodnimi določbami Uredbe so igrače, ki so dane na trg do 20. julija 2011 in izpolnjujejo zahteve Pravilnika o varnosti igrač in Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, lahko dostopne na trgu tudi po uveljavitvi Uredbe.


Evropska komisija je pripravila obrazložitvena pisna navodila v slovenskem jeziku, katerih namen je podrobneje obrazložiti posamezne člene nove Direktive o varnosti igrač in s tem Uredbe o varnosti igrač. Informacije v smernicah so le splošne informacije in niso pravni nasveti. Smernice so dokument v razvoju, ki se bo redno posodabljal in pregledoval. Jezikovne različice revidiranih dokumentov bodo prevedene občasno, vselej pa so najnovejše različice razpoložljive v angleškem jeziku na spletnem naslovu  http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm .

Za lažje razumevanje pa prilagamo tudi korelacijsko tabelo med členi Direktive o varnosti igrač 2009/48/ES in členi Uredbe o varnosti igrač.


Področje uporabe – definicija igrače


V skladu z Uredbo o varnosti igrač je igrača proizvod, načrtovan ali namenjen, izključno ali ne, za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let.

 
Ne glede na zgornjo definicijo, uredba opredeljuje izdelke, ki niso igrače (Priloga I); in nekatere igrače, za katere se uredba ne uporablja:
• opremo za otroška igrišča, namenjeno javni uporabi;
• avtomatične igralne naprave, na kovance ali ne, namenjene javni uporabi;
• vozila kot igrače, opremljena z motorji z zgorevanjem;
• parne stroje kot igrače;
• frače in katapulte.

 

Skladnost igrače


Igrače, ki se dajejo na trg, morajo izpolnjevati varnostne zahteve, ki jih opredeljuje Uredba in sicer osnovne varnostne zahteve ter posebne varnostne zahteve. Igrače, vključno s kemičnimi snovmi, ki jih vsebujejo, ne smejo ogrožati varnosti ali zdravja uporabnikov ali tretjih oseb, kadar se uporabijo na predvideni ali predvidljivi način ob upoštevanju vedenja otrok.


Uredba ureja opozorila, ki morajo biti nameščena na določene vrste igrač ter pod kakšnimi pogoji  je igrača skladna z zahtevami zakonodaje.

 

Ugotavljanje skladnosti


Ugotavljanje skladnosti je postopek, s katerim proizvajalec dokazuje, da njegova igrača izpolnjuje veljavne določbe o varnosti iz te Uredbe. Proizvajalec mora glede na naravo igrače uporabiti enega od možnih postopkov:

1) Samovrednotenje

2) Preverjanje tretje strani

Preberi več ....

 

Harmonizirani standardi


Bolj podrobne zahteve za varnost igrač, glede na specifično konstrukcijo in njihove značilnosti, so opredeljene v harmoniziranih standardih za igrače. Seznam harmoniziranih stanadardov, ki jim mora igrača ustrezati je dostopen na spletni strani Ministrstva za zdravje.


Standardi se naročijo pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

 

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač.

 

Oznaka CE


Igrače morajo biti opremljene z oznako CE , kot je določeno v Uredbi in zanje se domneva, da so v skladu z Uredbo.


Sledljivost

 

Identifikacija in sledljivost skozi celotno dobavo verigo je pomembna novost v zakonodaji na področju igrač. Gospodarski subjekt mora (za obdobje 10 let) zagotoviti podatke  o vsakem gospodarskem subjektu, ki mu je dobavil igračo in vsakem gospodarskem subjektu, kateremu je igračo dobavil.

 

OBVEZNOSTI PROIZVAJALCEV

Proizvajalec mora izdelati tehnično dokumentacijo, skladno s smernicami Evropske komisije*, izvesti ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti, izdelati izjavo ES o skladnosti ter namestiti oznako CE. Zagotoviti mora primerno označitev igrač in namestitev opozoril in navodil v slovenskem jeziku.


Pomembni del tehnične dokumentacije je izdelava ocene varnosti, kar pomeni, da je potrebno pred dajanjem igrače na trg izvesti analizo kemijskih, fizikalnih, mehanskih, električnih, vnetljivih, higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki jih predstavlja igrača, ter oceno možne izpostavljenost tem nevarnostim.


Proizvajalec  mora izdelati izjavo ES o skladnosti in s tem prevzeti odgovornost za skladnost igrače. Tehnično dokumentacijo in izjavo ES o skladnosti mora proizvajalec hraniti deset let po tem, ko je bila igrača dana na trg.


Pred dajanjem igrače na trg mora proizvajalec uporabiti ustrezen postopek za ugotavljanje skladnosti igrače. Postopki za ugotavljanje skladnosti so podrobneje opredeljeni v Uredbi o varnosti igrač.


V določenih primerih, ko igrača ni v celoti skladna s harmoniziranimi standardi  se igrača  predloži v ES-pregled tipa priglašenemu organu.


Proizvajalec mora spremljati varnost igrač na trgu, kar pomeni med drugim tudi pregledovati vzorce igrač na trgu ob upoštevanju tveganja.


Uvoznik ali distributer se šteje za proizvajalca in prevzame nase obveznosti proizvajalca, če daje igračo na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali če spremeni igračo, ki je že dana na trg, na način, ki lahko vpliva na njeno skladnost.

 

V pomoč proizvajalcem je Evropska komisija pripravila več vodnikov in smernic glede razvrstitve igrač in glede izdelave tehnične dokumentacije. V pomoč proizvajalcem objavljamo vzorec kosovnice oziroma sestavnice za igrače, ki ga je pripravila Toys Industry of Eurepe (TIE).

 

* Smernice so dokument v razvoju, ki se bo redno posodabljal in pregledoval. Najnovejše smernice so vedno v angleškem jeziku. Jezikovne različice revideranih dokumentov pa bodo bodo prevedene občasno.

 

OBVEZNOSTI POOBLAŠČENEGA ZASTOPNIKA

Pooblaščeni zastopnik mora imeti pisno pooblastilo proizvajalca in izvaja naloge, določene v tem pooblastilu.

 

OBVEZNOSTI UVOZNIKOV

Preden da igračo na trg mora uvoznik preveriti ali je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti in pripravil ustrezno tehnično dokumentacijo ter zagotoviti, da je le-ta na voljo v določenem roku.


Uvoznik mora prav tako preveriti ali je proizvajalec igračo pravilno označil, opremil z opozorili in navodili v slovenskem jeziku in navesti na igrači svoj naslov.

 

Zagotoviti mora ustrezno skladiščenje igrač in prevoz igrač z namenom, da ne pride do ogrožanja varnosti izdelka.

 

Uvoznik mora spremljati varnost igrač na trgu in sicer, med drugim,  pregledovati vzorce igrač na trgu ob upoštevanju tveganja.

 

Uvoznik mora deset let po tem, ko je bila igrača dana na trg, hraniti izvod izjave ES o skladnosti in tehnično dokumentacijo proizvajalca.

 

OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJEV

Preden se omogoči dostopnost igrač na trgu, mora distributer preveriti, ali so igrače pravilno označene  ali so opremljene z zahtevanimi dokumenti, navodili in opozorili v slovenskem jeziku ter ali sta proizvajalec in uvoznik upoštevala Uredbo o varnosti igrač.


Zagotoviti mora ustrezno skladiščenje igrač in prevoz igrač z namenom, da ne pride do ogrožanja varnosti izdelka.

 

 

 

 

 

 

 

 

UMIK ALI ODPOKLIC IGRAČE

Proizvajalec, uvoznik in distributer, ki meni ali utemeljeno domneva, da igrača, ki jo je dal na trg, ni v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Evropske unije, mora nemudoma izvesti potrebne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost igrače, jo umakne s trga ali odpokliče, če je to primerno.


Če igrača predstavlja tveganje, mora gospodarski subjekt takoj obvestiti Zdravstveni inšpektorat RS (Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu Ur.l. RS 33/2005) in organe, pristojne za igrače držav članic Evropske unije, v katerih je omogočil dostopnost igrače na trgu, in jim predložiti podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in sprejetih korektivnih ukrepih.

 

 

  

DODATNE INFORMACIJE

Več informacij in usmeritev glede varnosti igrač je dostopnih na spletni strani Evropske komisije. 

 

Evropska komisija je na podlagi Seminarja o varnosti igrač v Evropi (2013 - 2014) pripravila dokument, ki povzema odgovore na vprašanja udeležencev na seminarju.