Skoči na vsebino

UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

Ugotavljanje skladnosti je postopek, s katerim proizvajalec dokazuje, da njegova igrača izpolnjuje veljavne določbe o varnosti iz te Uredbe. Proizvajalec mora glede na naravo igrače uporabiti enega od dveh možnih postopkov:


1. Samovrednotenje


Samovrednotenje se uporablja v primerih, ko harmonizirani standardi zajemajo vse ustrezne vidike o varnosti igrače. V teh primerih mora proizvajalec uporabiti obstoječe harmonizirane standarde in zagotoviti, da je igrača v skladu z njimi. Proizvajalec mora tudi uvesti notranji postopek za nadzor proizvodnje v skladu z modulom A Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES. Za modul A se prisotnost priglašenega organa ne zahteva.


2. Preverjanje tretje strani


Skladnost s tipom ali modulom B se pogosto označuje z „ES-pregled tipa“. ES-pregled tipa in certifi kacija se zahtevata, kadar:
• harmonizirani standardi ne obstajajo,
• proizvajalec ni ali je le delno uporabil harmonizirane standarde,
• je eden ali več harmoniziranih standardov objavljenih z omejitvijo ali
• proizvajalec meni, da mora zaradi narave, načrtovanja, izdelave ali namena igrače preverjanje opraviti tretja stran.


V takih primerih proizvajalec model igrače predloži priglašenemu organu za ES-pregled tipa. Priglašeni organ v skladu z modulom B pregleda tehnično oblikovanje igrače ter preveri in z izdajo certifikata o ES-pregledu tipa potrdi, da tehnično oblikovanje igrače ustreza zahtevam iz Uredbe. Proizvajalec v skladu z modulom C, ki obvezno sledi modulu B, zagotovi skladnost proizvedenih igrač z odobrenim tipom iz certifikata ES o pregledu tipa. V nasprotju z modulom B se za modul C ne zahteva prisotnost priglašenega organa.