Skoči na vsebino

MINIMALNI SANITARNO ZDRAVSTVENI POGOJI

 

JAVNI ZDRAVSTVENI IN SOCIALNI ZAVODI

1. Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih+za+opravljanje+zasebne+zdravstvene+dejavnosti)


2. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih%2C+ki+jih+morajo+izpolnjevati+laboratoriji+za+izvajanje+preiskav+na+podro%C4%8Dju+laboratorijske+medicine)

 
3. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih%2C+ki+jih+morajo+izpolnjevati+laboratoriji+za+pregledovanje+brisov+materni%C4%8Dnega+vratu)


4. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati primarni centri za dojke

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih%2C+ki+jih+morajo+izpolnjevati+primarni+centri+za+dojke)

 
5. Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Prostorska+tehni%C4%8Dna+smernica+TSG-12640-001%3A2008)

 
6. Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih izvajalcev psihiatričnega zdravljenja ter o postopku njihove verifikacije

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+kadrovskih%2C+tehni%C4%8Dnih+in+prostorskih+pogojih+izvajalcev+psihiatri%C4%8Dnega+zdravljenja+ter+o+postopku+njihove+verifikacije)

 

HIGIENSKA NEGA

1. Zakon o nalezljivih boleznih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+nalezljivih+boleznih)

 
2. Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (

http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+tehni%C4%8Dnih+zahtevah+za+proizvode+in+o+ugotavljanju+skladnosti

 
3. Zakon o splošni varnosti proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+splo%C5%A1ni+varnosti+proizvodov)

 
4. Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+minimalnih+sanitarno+zdravstvenih+pogojih+za+opravljanje+dejavnosti+higienske+nege+in+drugih+podobnih+dejavnosti)

 

5. Pravilnik o pitni vodi

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pitni+vodi)

 

OTROŠKO VARSTVO, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

1. Zakon o nalezljivih boleznih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+nalezljivih+boleznih)

 
2. Zakon o vrtcih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+vrtcih)

 
3. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+normativih+in+minimalnih+tehni%C4%8Dnih+pogojih+za+prostor+in+opremo+vrtca)

 
4. Pravilnik o zdravstveno higienskih zahtevah, katerim morajo ustrezati poslopja in prostori osnovne šole

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+zdravstveno+higienskih+zahtevah%2C+katerim+morajo+ustrezati+poslopja+in+prostori+osnovne+%C5%A1ole)

 
5. Pravilnik o pitni vodi

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pitni+vodi)

 

NASTANITVENI IN JAVNI OBJEKTI

1. Zakon o nalezljivih boleznih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+nalezljivih+boleznih)

 
2. Pravilnik o pitni vodi

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pitni+vodi)

 
3. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+prezra%C4%8Devanju+in+klimatizaciji+stavb)