Skoči na vsebino

OMEJEVANJE UPORABE TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV

1.Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6717)

 
2.Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica

(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2394?sop=2017-01-2394)

 

3.Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih

(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0357/pravilnik-o-porocanju-o-tobacnih-in-povezanih-izdelkih)

 

4.Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2186 z dne 25. novembra 2015 o določitvi oblike za predložitev in dajanje na voljo informacij o tobačnih izdelkih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2186)

 

5.Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/787 z dne 18. maja 2016 o določitvi prednostnega seznama dodatkov, ki jih vsebujejo cigarete in tobak za zvijanje ter za katere veljajo strožje obveznosti poročanja

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D0787)

 

6.Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2183 z dne 24. novembra 2015 o določitvi skupne oblike za obveščanje o elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2183)

 

7.Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/586 z dne 14. aprila 2016 o tehničnih standardih za mehanizem za ponovno polnjenje elektronskih cigaret

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D0586)

 
8.Zakon o splošni varnosti proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+splo%C5%A1ni+varnosti+proizvodov)

 
9.Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Odredba+o+seznamu+standardov%2C+ob+uporabi+katerih+se+domneva%2C+da+je+proizvod+varen+v+skladu+z+Zakonom+o+splo%C5%A1ni)

 

10. Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+obliki+in+vsebini+obvestila+o+nevarnem)

 

11. Standard SIST EN 16156:2011 "Cigarete - Ocenjevanje nagnjenosti k vžigu – Varnostne zahteve"