Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OMEJEVANJE UPORABE TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV

1.Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6717)

 
2.Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica

(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2394?sop=2017-01-2394)

 

3.Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih

(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0357/pravilnik-o-porocanju-o-tobacnih-in-povezanih-izdelkih)

 

4.Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2186 z dne 25. novembra 2015 o določitvi oblike za predložitev in dajanje na voljo informacij o tobačnih izdelkih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2186)

 

5.Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/787 z dne 18. maja 2016 o določitvi prednostnega seznama dodatkov, ki jih vsebujejo cigarete in tobak za zvijanje ter za katere veljajo strožje obveznosti poročanja

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D0787)

 

6.Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2183 z dne 24. novembra 2015 o določitvi skupne oblike za obveščanje o elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2183)

 

7.Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/586 z dne 14. aprila 2016 o tehničnih standardih za mehanizem za ponovno polnjenje elektronskih cigaret

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D0586)

 
8.Zakon o splošni varnosti proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+splo%C5%A1ni+varnosti+proizvodov)

 
9.Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Odredba+o+seznamu+standardov%2C+ob+uporabi+katerih+se+domneva%2C+da+je+proizvod+varen+v+skladu+z+Zakonom+o+splo%C5%A1ni)

 

10. Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+obliki+in+vsebini+obvestila+o+nevarnem)

 

11. Standard SIST EN 16156:2011 "Cigarete - Ocenjevanje nagnjenosti k vžigu – Varnostne zahteve"