Skoči na vsebino

PRESADITEV DELOV TELESA ZARADI ZDRAVLJENJA

 

 

1. Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+pridobivanju+in+presaditvi+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa+zaradi+zdravljenja)


2. Pravilnik o sledljivosti in uničenju človeških organov namenjenih za presaditev ter o nacionalni identifikacijski številki

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+sledljivosti+in+uni%C4%8Denju+%C4%8Dlove%C5%A1kih+organov+namenjenih+za+presaditev+ter+o+nacionalni+identifikacijski+%C5%A1tevilki)


3. Pravilnik o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+poro%C4%8Danju+in+obvladovanju+hudih+ne%C5%BEelenih+dogodkov+in+hudih+ne%C5%BEelenih+reakcij+pri+ravnanju+s+%C4%8Dlove%C5%A1kimi+organi)


4. Navodilo o postopkih in dejavnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve (

http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Navodilo+o+postopkih+in+dejavnostih+na+podro%C4%8Dju+pridobivanja+darovalcev+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa+zaradi+presaditve)

 
5. Pravilnik o načinu varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikov delov človeškega telesa zaradi zdravljenja

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+varstva+osebnih+podatkov+dajalcev+in+prejemnikov+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa+zaradi+zdravljenja)

 
6. Pravilnik o načinu vodenja čakalnih seznamov ter imunogenetskih in medicinskih merilih za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnika delov človeškega telesa

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+vodenja+%C4%8Dakalnih+seznamov+ter+imunogenetskih+in+medicinskih+merilih+za+dolo%C4%8Ditev+vrstnega+reda+in+izbiro+prejemnika+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa)

 
7. Pravilnik o načinu vodenja evidenc opravljenih odvzemov in presaditev delov človeškega telesa

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+vodenja+evidenc+opravljenih+odvzemov+in+presaditev+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa)

 
8. Pravilnik o načinu povezovanja s sorodnimi tujimi in mednarodnimi organizacijami in izmenjavi delov človeškega telesa z drugimi državami

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+povezovanja+s+sorodnimi+tujimi+in+mednarodnimi+organizacijami+in+izmenjavi+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa+z+drugimi+dr%C5%BEavami)

 
9. Pravilnik o načinu shranjevanja in prevoza delov človeškega telesa, namenjenih za presaditev

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+shranjevanja+in+prevoza+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa%2C+namenjenih+za+presaditev)


10. Pravilnik o sestavi, načinu imenovanja in pravilih za delovanje Etične komisije za presaditve

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+sestavi%2C+na%C4%8Dinu+imenovanja+in+pravilih+za+delovanje+Eti%C4%8Dne+komisije+za+presaditve)


11. Pravilnik o postopku obveščanja o smrti oseb, ki pridejo v poštev kot dajalci delov človeškega telesa zaradi presaditve

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+postopku+obve%C5%A1%C4%8Danja+o+smrti+oseb%2C+ki+pridejo+v+po%C5%A1tev+kot+dajalci+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa+zaradi+presaditve)


12. Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+medicinskih+merilih%2C+na%C4%8Dinu+in+postopku+ugotavljanja+mo%C5%BEganske+smrti+ter+sestavi+komisije+za+ugotavljanje+mo%C5%BEganske+smrti)


13. Pravilnik o načinu konzerviranja in postopkih prevoza človeških organov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+konzerviranja+in+postopkih+prevoza+%C4%8Dlove%C5%A1kih+organov)