Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNA VARNOST PROIZVODOV

 

1.Zakon o splošni varnosti proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+splo%C5%A1ni+varnosti+proizvodov)

 
2.Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Odredba+o+seznamu+standardov%2C+ob+uporabi+katerih+se+domneva%2C+da+je+proizvod+varen+v+skladu+z+Zakonom+o+splo%C5%A1ni+varnosti+proizvodov)


3.Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES

(http://eur-lex.europa.eu/search.htmlDTN=1907&DTA=2006&qid=1478073808105&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

4.Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+%28ES%29+o+registraciji%2C+evalvaciji%2C+avtorizaciji+in+omejevanju+kemikalij)

 
5.Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1907&DTA=2006&qid=1478073808105&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

6.Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+minimalnih+sanitarno+zdravstvenih+pogojih+za+opravljanje+dejavnosti+higienske+nege+in+drugih+podobnih+dejavnosti)