Skoči na vsebino

SPLOŠNA VARNOST PROIZVODOV

 

1.Zakon o splošni varnosti proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+splo%C5%A1ni+varnosti+proizvodov)

 
2.Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Odredba+o+seznamu+standardov%2C+ob+uporabi+katerih+se+domneva%2C+da+je+proizvod+varen+v+skladu+z+Zakonom+o+splo%C5%A1ni+varnosti+proizvodov)


3.Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES

(http://eur-lex.europa.eu/search.htmlDTN=1907&DTA=2006&qid=1478073808105&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

4.Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+%28ES%29+o+registraciji%2C+evalvaciji%2C+avtorizaciji+in+omejevanju+kemikalij)

 
5.Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1907&DTA=2006&qid=1478073808105&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

6.Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+minimalnih+sanitarno+zdravstvenih+pogojih+za+opravljanje+dejavnosti+higienske+nege+in+drugih+podobnih+dejavnosti)