Skoči na vsebino

VARNOST IGRAČ

 

1.Uredba o varnosti igrač

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+varnosti+igra%C4%8D)

 
2.Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti z Uredbo o varnosti igrač

(http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/igrace/)

 
3.Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1907&DTA=2006&qid=1478073808105&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

4.Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1907&DTA=2006&qid=1478073808105&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

5.Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+%28ES%29+o+registraciji%2C+evalvaciji%2C+avtorizaciji+in+omejevanju+kemikalij)   

 

6.Zakon o splošni varnosti proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+splo%C5%A1ni+varnosti+proizvodov)

 

7.Sklep Komisije z dne 16. 12.2009 o smernicah za upravljanje hitrega informacijskega sistema skupnosti (RAPEX) iz člena 12 in postopka obveščanja iz člena 11 Direktive 2001/95/ES 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32010D0015

 

8.Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+obliki+in+vsebini+obvestila+o+nevarnem+proizvodu)

 

 

Evropska zakonodaja prenesena v pravni red Republike Slovenije je dostopna na tej povezavi.