Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARNOST IGRAČ

 

1.Uredba o varnosti igrač

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+varnosti+igra%C4%8D)

 
2.Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti z Uredbo o varnosti igrač

(http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/igrace/)

 
3.Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1907&DTA=2006&qid=1478073808105&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

4.Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1907&DTA=2006&qid=1478073808105&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

5.Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+%28ES%29+o+registraciji%2C+evalvaciji%2C+avtorizaciji+in+omejevanju+kemikalij)   

 

6.Zakon o splošni varnosti proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+splo%C5%A1ni+varnosti+proizvodov)

 

7.Sklep Komisije z dne 16. 12.2009 o smernicah za upravljanje hitrega informacijskega sistema skupnosti (RAPEX) iz člena 12 in postopka obveščanja iz člena 11 Direktive 2001/95/ES 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32010D0015

 

8.Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+obliki+in+vsebini+obvestila+o+nevarnem+proizvodu)

 

 

Evropska zakonodaja prenesena v pravni red Republike Slovenije je dostopna na tej povezavi.