Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARNOST ŽIVIL IN HRANE

 
1. Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane
(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0178&DTA=2002&qid=1478074642267&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

2. Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali
(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0882&DTA=2004&qid=1478074685098&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

3. Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (uporablja se od 14.12.2019)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32017R0625 )

 

 4. Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil
(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0852&DTA=2004&qid=1478074742890&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL)

 

5. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+delov+dolo%C4%8Denih+uredb+Skupnosti+glede+%C5%BEivil%2C+higiene+%C5%BEivil+in+uradnega+nadzora+nad+%C5%BEivili)

 

6. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+zdravstveni+ustreznosti+%C5%BEivil+in+izdelkov+ter+snovi%2C+ki+prihajajo+v+stik+z+%C5%BEivili)

 

7. Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+zdravstvenih+zahtevah+za+osebe%2C+ki+pri+delu+v+proizvodnji+in+prometu+z+%C5%BEivili+prihajajo+v+stik+z+%C5%BEivili)

 

8. Pravilnik o prehranskih dopolnilih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+prehranskih+dopolnilih)

 

9. Pravilnik o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+za%C4%8Detnih+formulah+za+dojen%C4%8Dke+in+nadaljevalnih+formulah+za+dojen%C4%8Dke+in+majhne+otroke)

 

10. Pravilnik o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+%C5%BEitnih+ka%C5%A1icah+ter+hrani+za+dojen%C4%8Dke+in+majhne+otroke)

 

11. Pravilnik o živilih za posebne zdravstvene namene

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+%C5%BEivilih+za+posebne+zdravstvene+namene)

 

12. Pravilnik o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+%C5%BEivilih%2C+namenjenih+za+uporabo+v+energijsko+omejenih+dietah+za+zmanj%C5%A1anje+telesne+te%C5%BEe)

 

13. Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009 (uredba se v celoti uporablja od 20. julija 2016)
(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0609&DTA=2013&qid=1478074800734&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

14. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/127 z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah ter glede zahtev za informacije o hranjenju dojenčkov in majhnih otrok (uporablja se od 22.02.2020)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0127)

 

15. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/128 z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih za posebne zdravstvene namene (uporablja se od 22.02.2019)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0128)

 

16. Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1169&DTA=2011&qid=1478074915911&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

17. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1798 z dne 2. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo (uporablja se od 27. 10. 2022)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.259.01.0002.01.SLV&toc=OJ:L:2017:259:TOC)

 

18. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredbe+%28EU%29+o+zagotavljanju+informacij+o+%C5%BEivilih+potro%C5%A1nikom)

 

19. Pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil

 (http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+posebnih+zahtevah+glede+ozna%C4%8Devanja+in+predstavljanja+predpakiranih+%C5%BEivil)

 

20. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 828/2014 z dne 30. julija 2014 o zahtevah za zagotavljanje informacij potrošnikom o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih (uredba se uporablja od 20. julija 2016)

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0828&DTA=2014&qid=1478074887399&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

  

21. Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1925&DTA=2006&qid=1478075050841&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

22. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živil

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+%28ES%29+Evropskega+parlamenta+in+Sveta+o+dodajanju+vitaminov%2C+mineralov+in+nekaterih+drugih+snovi+%C5%BEivilom)

 

23. Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1924&DTA=2006&qid=1478075088090&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

24. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+%28ES%29+Evropskega+parlamenta+in+Sveta+o+prehranskih+in+zdravstvenih+trditvah+na+%C5%BEivilih)

 

25. Uredba Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0432&DTA=2012&qid=1478075146479&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

26. EU register prehranskih in zdravstvenih trditev
(http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

 

27. Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=2073&DTA=2005&qid=1478075207073&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

28. Pravilnik o monitoringu zoonoz in povzročiteljev zoonoz

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+monitoringu+zoonoz+in+povzro%C4%8Diteljev+zoonoz)

 

29. Uredba sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0315&DTA=1993&qid=1478075244925&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

30. Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1881&DTA=2006&qid=1478075290909&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

31. Uredba o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredb+Sveta+in+Komisije+%28ES%29+o+onesna%C5%BEevalih+v+%C5%BEivilih)

 

32. Uredba Komisije (EU) 2017/2158 z dne 20. novembra 2017 o blažilnih ukrepih in referenčnih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih (uporablja se od 11.04.2018)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2017%3A304%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.304.01.0024.01.SLV)

 

33. Uredba Komisije (ES) št. 1882/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti nitratov v nekaterih živilih

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1882&DTA=2006&qid=1478075323629&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

34. Uredba Komisije (EU) 2017/644 z dne 5. aprila 2017 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za nadzor vsebnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB v nekaterih živilih ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 589/2014

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2017:644:oj)

 

35. Uredba Komisije (ES) št. 333/2007 z dne 28. marca 2007 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, anorganskega kositra, 3-MPCD in benzo(a)pirena v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0333&DTA=2007&qid=1478075409904&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

36. Uredba Komisije (ES) št. 401/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti mikotoksinov v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0401&DTA=2006&qid=1478075445654&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

37. Uredba Komisije (EU) 2015/705 z dne 30. aprila 2015 o določitvi metod vzorčenja in meril izvedbe za analitske metode za uradni nadzor vsebnosti eruka kisline v živilih ter razveljavitvi Direktive Komisije 80/891/EGS

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0705&DTA=2015&qid=1478075474341&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

38. Priporočilo Komisije št. 2013/711/EU z dne 3. decembra 2013 za zmanjšanje prisotnosti dioksinov, furanov in PCB-jev v krmi in živilih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013H0711 )

 

39. Priporočilo Komisije št. 2006/794/ES z dne 16. novembra 2006 o spremljanju ravni prisotnosti dioksinov ter dioksinom podobnih in dioksinom nepodobnih polikloriranih bifenilov v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32004H0704 )

 

40. Priporočilo Komisije št. 2010/307/EU z dne 2. junija 2010 o spremljanju ravni akrilamida v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013H0647 )

 

41. Priporočilo Komisije št. 2012/154/EU o spremljanju prisotnosti alkaloidov rožička v krmi in hrani

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32012H0154)

 

42. Priporočilo Komisije št. 2013/165/EU z dne 27. marca 2013 o prisotnosti toksinov T-2 in HT-2 v žitih in žitnih proizvodih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013H0165 )

 

43. Priporočilo Komisije (EU) št. 2015/976 o spremljanju prisotnosti tropanskih alkaloidov v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32015H0976 )

 

44. Priporočilo Komisije (EU) št. 2015/1381 o spremljanju arzena v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.213.01.0009.01.SLV )

 

45. Priporočilo Komisije (EU) št. 2016/1111 o spremljanju niklja v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016H1111)

 

46. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0396&DTA=2005&qid=1478075708246&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

47. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvor

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+Evropskega+parlamenta+in+Sveta+%28ES%29+o+mejnih+vrednostih+ostankov+pesticidov+v+ali+na+hrani+in+krmi+rastlinskega+in+%C5%BEivalskega+izvora)

 

48. Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+ostankih+pesticidov+v+oziroma+na+%C5%BEivilih+in+kmetijskih+pridelkih)

 

49. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/660 z dne 6. aprila 2017 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2018, 2019 in 2020 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v ali na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter za oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.094.01.0012.01.SLV&toc=OJ:L:2017:094:TOC)

 

50. Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1333&DTA=2008&qid=1478075774758&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

51. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredbe+%28ES%29+o+aditivih+za+%C5%BEivila)

 

52. Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0231&DTA=2012&qid=1478075822842&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

53. Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1332&DTA=2008&qid=1478075857213&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

54. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o encimih za živila

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredbe+%28ES%29+o+encimih+za+%C5%BEivila)

 

55. Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1334&DTA=2008&qid=1478075892606&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

56. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredbe+%28ES%29+o+aromah+za+%C5%BEivila)

 

57. Pravilnik o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+%C5%BEivilih%2C+obsevanih+z+ionizirajo%C4%8Dim+sevanjem)

 

58. Uredba o izvajanju Uredb Sveta in Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredb+Sveta+in+Komisije+%28ES%29+o+radioaktivnem+onesna%C5%BEenju+%C5%BEivil+in+krme)

 

59. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o novih živilih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+Evropskega+parlamenta+in+Sveta+%28ES%29+o+novih+%C5%BEivilih)

 

60. Uredba (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (v celoti se uporablja od 1. januarja 2018)

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=2283&DTA=2015&qid=1478076000135&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

61. Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1829&DTA=2003&qid=1478076052828&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

62. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredbe+%28ES%29+o+gensko+spremenjenih+%C5%BEivilih+in+krmi+in+uredbe+%28ES%29+o+sledljivosti+in+ozna%C4%8Devanju+gensko+spremenjenih+organizmov+ter+sledljivosti+%C5%BEivil+in+krme%2C+izdelanih+iz+gensko+spremenjenih+organizmov)

 

63. Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0669&DTA=2009&qid=1478076083615&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

64. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2298 z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.329.01.0026.01.SLV&toc=OJ:L:2017:329:TOC)

 

65. Uredba o izvajanju uredb (ES) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredb+%28ES%29+o+uvozu+nekaterih+%C5%BEivil+ne%C5%BEivalskega+izvora+iz+tretjih+dr%C5%BEav)

 

66. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 z dne 5. januarja 2016 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 322/2014

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0006