Skoči na vsebino

VARNOST ŽIVIL IN HRANE

 
1. Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane
(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0178&DTA=2002&qid=1478074642267&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

2. Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali
(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0882&DTA=2004&qid=1478074685098&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

3. Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (uporablja se od 14.12.2019)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32017R0625 )

 

 4. Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil
(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0852&DTA=2004&qid=1478074742890&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL)

 

5. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+delov+dolo%C4%8Denih+uredb+Skupnosti+glede+%C5%BEivil%2C+higiene+%C5%BEivil+in+uradnega+nadzora+nad+%C5%BEivili)

 

6. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+zdravstveni+ustreznosti+%C5%BEivil+in+izdelkov+ter+snovi%2C+ki+prihajajo+v+stik+z+%C5%BEivili)

 

7. Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+zdravstvenih+zahtevah+za+osebe%2C+ki+pri+delu+v+proizvodnji+in+prometu+z+%C5%BEivili+prihajajo+v+stik+z+%C5%BEivili)

 

8. Pravilnik o prehranskih dopolnilih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+prehranskih+dopolnilih)

 

9. Pravilnik o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+za%C4%8Detnih+formulah+za+dojen%C4%8Dke+in+nadaljevalnih+formulah+za+dojen%C4%8Dke+in+majhne+otroke)

 

10. Pravilnik o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+%C5%BEitnih+ka%C5%A1icah+ter+hrani+za+dojen%C4%8Dke+in+majhne+otroke)

 

11. Pravilnik o živilih za posebne zdravstvene namene

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+%C5%BEivilih+za+posebne+zdravstvene+namene)

 

12. Pravilnik o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+%C5%BEivilih%2C+namenjenih+za+uporabo+v+energijsko+omejenih+dietah+za+zmanj%C5%A1anje+telesne+te%C5%BEe)

 

13. Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009 (uredba se v celoti uporablja od 20. julija 2016)
(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0609&DTA=2013&qid=1478074800734&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

14. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/127 z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah ter glede zahtev za informacije o hranjenju dojenčkov in majhnih otrok (uporablja se od 22.02.2020)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0127)

 

15. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/128 z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih za posebne zdravstvene namene (uporablja se od 22.02.2019)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0128)

 

16. Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1169&DTA=2011&qid=1478074915911&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

17. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1798 z dne 2. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo (uporablja se od 27. 10. 2022)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.259.01.0002.01.SLV&toc=OJ:L:2017:259:TOC)

 

18. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredbe+%28EU%29+o+zagotavljanju+informacij+o+%C5%BEivilih+potro%C5%A1nikom)

 

19. Pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil

 (http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+posebnih+zahtevah+glede+ozna%C4%8Devanja+in+predstavljanja+predpakiranih+%C5%BEivil)

 

20. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 828/2014 z dne 30. julija 2014 o zahtevah za zagotavljanje informacij potrošnikom o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih (uredba se uporablja od 20. julija 2016)

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0828&DTA=2014&qid=1478074887399&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

  

21. Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1925&DTA=2006&qid=1478075050841&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

22. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živil

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+%28ES%29+Evropskega+parlamenta+in+Sveta+o+dodajanju+vitaminov%2C+mineralov+in+nekaterih+drugih+snovi+%C5%BEivilom)

 

23. Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1924&DTA=2006&qid=1478075088090&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

24. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+%28ES%29+Evropskega+parlamenta+in+Sveta+o+prehranskih+in+zdravstvenih+trditvah+na+%C5%BEivilih)

 

25. Uredba Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0432&DTA=2012&qid=1478075146479&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

26. EU register prehranskih in zdravstvenih trditev
(http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

 

27. Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=2073&DTA=2005&qid=1478075207073&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

28. Pravilnik o monitoringu zoonoz in povzročiteljev zoonoz

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+monitoringu+zoonoz+in+povzro%C4%8Diteljev+zoonoz)

 

29. Uredba sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0315&DTA=1993&qid=1478075244925&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

30. Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1881&DTA=2006&qid=1478075290909&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

31. Uredba o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredb+Sveta+in+Komisije+%28ES%29+o+onesna%C5%BEevalih+v+%C5%BEivilih)

 

32. Uredba Komisije (EU) 2017/2158 z dne 20. novembra 2017 o blažilnih ukrepih in referenčnih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih (uporablja se od 11.04.2018)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2017%3A304%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.304.01.0024.01.SLV)

 

33. Uredba Komisije (ES) št. 1882/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti nitratov v nekaterih živilih

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1882&DTA=2006&qid=1478075323629&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

34. Uredba Komisije (EU) 2017/644 z dne 5. aprila 2017 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za nadzor vsebnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB v nekaterih živilih ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 589/2014

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2017:644:oj)

 

35. Uredba Komisije (ES) št. 333/2007 z dne 28. marca 2007 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, anorganskega kositra, 3-MPCD in benzo(a)pirena v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0333&DTA=2007&qid=1478075409904&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

36. Uredba Komisije (ES) št. 401/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti mikotoksinov v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0401&DTA=2006&qid=1478075445654&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

37. Uredba Komisije (EU) 2015/705 z dne 30. aprila 2015 o določitvi metod vzorčenja in meril izvedbe za analitske metode za uradni nadzor vsebnosti eruka kisline v živilih ter razveljavitvi Direktive Komisije 80/891/EGS

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0705&DTA=2015&qid=1478075474341&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

38. Priporočilo Komisije št. 2013/711/EU z dne 3. decembra 2013 za zmanjšanje prisotnosti dioksinov, furanov in PCB-jev v krmi in živilih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013H0711 )

 

39. Priporočilo Komisije št. 2006/794/ES z dne 16. novembra 2006 o spremljanju ravni prisotnosti dioksinov ter dioksinom podobnih in dioksinom nepodobnih polikloriranih bifenilov v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32004H0704 )

 

40. Priporočilo Komisije št. 2010/307/EU z dne 2. junija 2010 o spremljanju ravni akrilamida v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013H0647 )

 

41. Priporočilo Komisije št. 2012/154/EU o spremljanju prisotnosti alkaloidov rožička v krmi in hrani

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32012H0154)

 

42. Priporočilo Komisije št. 2013/165/EU z dne 27. marca 2013 o prisotnosti toksinov T-2 in HT-2 v žitih in žitnih proizvodih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013H0165 )

 

43. Priporočilo Komisije (EU) št. 2015/976 o spremljanju prisotnosti tropanskih alkaloidov v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32015H0976 )

 

44. Priporočilo Komisije (EU) št. 2015/1381 o spremljanju arzena v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.213.01.0009.01.SLV )

 

45. Priporočilo Komisije (EU) št. 2016/1111 o spremljanju niklja v živilih

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016H1111)

 

46. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0396&DTA=2005&qid=1478075708246&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

47. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvor

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+Evropskega+parlamenta+in+Sveta+%28ES%29+o+mejnih+vrednostih+ostankov+pesticidov+v+ali+na+hrani+in+krmi+rastlinskega+in+%C5%BEivalskega+izvora)

 

48. Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+ostankih+pesticidov+v+oziroma+na+%C5%BEivilih+in+kmetijskih+pridelkih)

 

49. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/660 z dne 6. aprila 2017 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2018, 2019 in 2020 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v ali na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter za oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.094.01.0012.01.SLV&toc=OJ:L:2017:094:TOC)

 

50. Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1333&DTA=2008&qid=1478075774758&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

51. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredbe+%28ES%29+o+aditivih+za+%C5%BEivila)

 

52. Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0231&DTA=2012&qid=1478075822842&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

53. Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1332&DTA=2008&qid=1478075857213&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

54. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o encimih za živila

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredbe+%28ES%29+o+encimih+za+%C5%BEivila)

 

55. Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1334&DTA=2008&qid=1478075892606&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

56. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredbe+%28ES%29+o+aromah+za+%C5%BEivila)

 

57. Pravilnik o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+%C5%BEivilih%2C+obsevanih+z+ionizirajo%C4%8Dim+sevanjem)

 

58. Uredba o izvajanju Uredb Sveta in Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredb+Sveta+in+Komisije+%28ES%29+o+radioaktivnem+onesna%C5%BEenju+%C5%BEivil+in+krme)

 

59. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o novih živilih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+Evropskega+parlamenta+in+Sveta+%28ES%29+o+novih+%C5%BEivilih)

 

60. Uredba (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (v celoti se uporablja od 1. januarja 2018)

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=2283&DTA=2015&qid=1478076000135&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

61. Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1829&DTA=2003&qid=1478076052828&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

62. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredbe+%28ES%29+o+gensko+spremenjenih+%C5%BEivilih+in+krmi+in+uredbe+%28ES%29+o+sledljivosti+in+ozna%C4%8Devanju+gensko+spremenjenih+organizmov+ter+sledljivosti+%C5%BEivil+in+krme%2C+izdelanih+iz+gensko+spremenjenih+organizmov)

 

63. Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0669&DTA=2009&qid=1478076083615&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL )

 

64. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2298 z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.329.01.0026.01.SLV&toc=OJ:L:2017:329:TOC)

 

65. Uredba o izvajanju uredb (ES) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredb+%28ES%29+o+uvozu+nekaterih+%C5%BEivil+ne%C5%BEivalskega+izvora+iz+tretjih+dr%C5%BEav)

 

66. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 z dne 5. januarja 2016 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 322/2014

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0006