Skoči na vsebino

ZDRAVNIŠKA SLUŽBA

 

1. Zakon o zdravniški službi

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+zdravni%C5%A1ki+slu%C5%BEbi)

 

2. Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+priznavanju+poklicnih+kvalifikacij+zdravnik%2C+zdravnik+specialist%2C+doktor+dentalne+medicine+in+doktor+dentalne+medicine+specialist)

 

3. Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov 

(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0953/pravilnik-o-vrstah-vsebini-trajanju-in-poteku-specializacij-zdravnikov)

 

4. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobozdravnik-zobozdravnica

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Program+pripravni%C5%A1tva+in+strokovnega+izpita+za+poklic+zobozdravnik-zobozdravnica)

 

5. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih%2C+ki+jih+morajo+izpolnjevati+zdravstveni+zavodi+in+zasebne+ordinacije+za+izvajanje+programov+pripravni%C5%A1tva%2C+sekundarijata+in+specializacij+zdravnikov+in+zobozdravnikov)

 

6. Pravilnik o zdravniškem registru

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+zdravni%C5%A1kem+registru)

 

7. Pravilnik o pogojih, pod katerimi zdravniku ni treba opravljati dežurstva

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih%2C+pod+katerimi+zdravniku+ni+treba+opravljati+de%C5%BEurstva)

 

8. Program pripravništva za poklic zdravnika

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Program+pripravni%C5%A1tva+za+poklic+zdravnika)

 

9. Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+vsebini+in+poteku+sekundarijata)

 

10. Pravilnik o zdravniških licencah

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+zdravni%C5%A1kih+licencah)